Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Mikołja Kopernika w Zadusznikach

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu szkoły. Rada - w formie ustaw - zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczna, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
- dyrektor jako przewodniczący,
- nauczyciele zatrudnieni w szkole jako jej członkowie.
Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:
- planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
- okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;
- kształtowanie postaw obywtelskich, etycznych i zawodowych swych członków zgodnie z Konstytucją i Powszechną Deklaracją Prwa Człowieka;
- organizowanie wewnetrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego;
- współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów.

Skład

Nauczycielka nauczania zintegrowanego i plastyki

Nauczycielka języka polskiego

Nauczycielka nauczania zintegrowanego i informatyki

Nauczycielka języka angielskiego

Nauczyciel przyrody, nauczyciel - bibliotekarz, opiekun świetlicy

Pedagog szkolny i oligofrenopedagog

Nauczycielka religii i opiekun świetlicy

Dyrektor szkoły, nauczycielka matematyki, plastyki i informatyki

Dokumenty

Prawo wewnętrzne

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2011 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: spzaduszniki@interia.pl
Ilość wyświetleń: 8717
08 lutego 2011 10:12 (spzaduszniki@interia.pl) - Usunięcie stanowiska.
08 lutego 2011 10:11 (spzaduszniki@interia.pl) - Dodanie stanowiska: nauczyciel oddziału przedszkolnego.
Zatrzymaj banner przewijany